Vastuullisuus

Vastuullisuus, yritysvastuu, kestävä kehitys

Vastuullisuus ja yritysvastuu, joita käytetään usein synonyymeinä, voitaisiin korvata myös sanalla yhteiskuntavastuu. Vastuullisuudesta käytetään usein myös termejä yrityskansalaisuus tai kestävä kehitys. Kaikki tarkoittavat samaa asiakokonaisuutta.

Yritysvastuu ei todellakaan rajoitu pelkästään ympäristöön, johon se yleisesti liitetään. Se on osa kokonaisuutta:

  • taloudellinen vastuu
  • sosiaalinen vastuu
  • ympäristövastuu

Pienillekin organisaatioille yritysvastuu on toiminnan strateginen väline ja työkalu kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen pitkällä aikavälillä. Miten nämä sitten voivat edistää yritystä?

Vastuuraportti on työkalu markkinointiin ja viestintään

Vastuuraportin tekeminen edellyttää, että yritys on tunnistanut ja priorisoinut ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät tekijät omalla toimintasektorillaan. Raportti edellyttää myös tavoitteiden asettamista toiminnan parantamiseksi ja sitoutumista sovittujen menetelmien käyttöön.

Sitoutuneisuus takaa sen, että vastuullisuusraportin hyödyt saadaan parhaiten käyttöön ja strategisten tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Raportti on tärkeä työkalu viestittäessä sidosryhmille ja markkinoitaessa yritystä asiakkaille. Eikä raportti saa jäädä vain asiakirjaksi hyllyyn tai verkkoon, sitä on käytettävä aktiivisesti yrityksen vastuullisuutta kehitettäessä.

Eettinen ohjeisto on vahva näyttö sitoutumisesta

Eettisyys ja arvot ovat nousseet jatkuvasti yhä tärkeimmiksi osaksi yrityksiä ja yrittämistä. Eettisyys on lopulta hyvin yksinkertainen käsite, on kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, laista ja laittomuudesta.

Eettisten arvojen ”asiakirjana” pidetään yrityksen eettistä ohjeistoa. Bisnesympäristössä se tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä Code of Conduct. Se sisältää organisaation omat hyvät liiketavat ja eettiset periaatteet.

Yrityksen eettisten arvojen kolme tukipilaria ovat oikein tekeminen, hyvän edistäminen ja lakien kunnioittaminen. Samat inhimilliset arvot johdattelevat yksittäistä ihmistä elämässä. Ei siis ihme, että vastuullisuudesta, arvoista ja eettisyydestä yrityksistä puhuttaessa päädytään joskus termiin ”yrityskansalaisuus”.

Direktiivi suojelee whistlebloweria

Pakollinen whistleblowing-kanava on lainsäädännön mukaan kaikille pörssiyhtiöille ja finanssimarkkinoilla toimiville yrityksille. Voimaan tullut EU-direktiivi puolestaan velvoittaa kaikki yli 50 henkeä työllistävät yritykset, yli 10 000 asukkaan kunnat sekä rahanpesulain piiriin kuuluvat organisaatiot järjestämään nimettömyyden mahdollistavan ilmoituskanavan. 

Työntekijät ovat velvollisia raportoimaan epäilyksistään ensisijaisesti yrityksen omassa kanavassa, mikäli järjestelmä, hallinto ja tutkinta täyttävät direktiivin vaatimukset.

Esimerkki vastuullisuusprojektin sisällöstä

Vastuullisuusraporttiin kootaan käytännöllisesti katsoen koko yrityksen toiminta, jota voidaan tarkastellaan vastuullisuuden näkökulmasta:

  • varmistettava johdon osallistaminen
  • rajattava merkitykselliset alueet
  • selkiytettävä arvot, kestävyysstrategia ja eettiset ohjeet
  • whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoituskanava
  • Kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuun hallinnointijärjestelmä.

Ota yhteyttä!